Preparat do sanityzacji rąk – bezwodny 250 ml

23,00  brutto

skład : Propan-2-ol, butanon, glicerol, 2-aminoetanol, kwas akrylowy, etanol

 • P102 Chronić przed dziećmi.
 • P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia
  i innych źródeł zapłonu. Nie palić
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
  soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
  opiekę lekarza.
 • P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie
  z krajowymi przepisami

 

20 w magazynie

EAN: N/A Kategoria:

Opis

Wygodny w stosowaniu,  nie wymaga wody ani spłukiwania.

Sposób użycia:

Do prawidłowego umycia rąk żelem należy pobrać dozę produktu 2×3 ml  do wklęsłych,
suchych dłoni i rozetrzeć go przez 60 sekund aż do przegubów rąk.
W trakcie mycia ręce powinny być cały czas wilgotne.
W razie potrzeby należy pobrać dodatkową dożę preparatu.

karta charakterystyki żel do rąk o działaniu antybakteryjnym 

 

Dodatkowe informacje

Waga 5 kg